Investment

Friday, 24 May 2019 04:36

ႏွစ္ဝက္အတြင္းေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း

လက္ရွိ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘ႑ာေရးႏွစ္၏ ပထမေျခာက္လပတ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ေငြေၾကးေဖာင္းပြမွုႏွုန္းမွာ အစိုးရကေမၽွာ္မွန္းထားသည့္ ရာခိုင္ႏွုန္းထက္ ၂ ဒသမ ဝ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္လြန္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းကေျပာခဲ့ပါတယ္။

Tuesday, 21 May 2019 07:25

ျမန္မာနိုင္ငံ၌ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံထားတဲ့ နိုင္ငံမ်ားစာရင္း

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံထားသည့္ နိုင္ငံအလိုက္ ရပ္တည္မွုစာရင္းတြင္ ယခင္က တ႐ုတ္နိုင္ငံက ထိပ္ဆုံးမွျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ စင္ကာပူက ၆၅ ရာခိုင္ႏွုန္းေက်ာ္ ျဖင့္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္နိုင္ငံက ၁၂ ရာ ခိုင္ႏွုန္းသာရွိေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမွုေကာ္မရွင္မွ သိရသည္။လက္ရွိအခ်ိန္အထိ နိုင္ငံအလိုက္ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံထားသည့္စာရင္းတြင္ စင္ကာပူနိုင္ငံက ေဒၚလာ ၁၅၇၁ ဒသမ ၄၃၃ သန္းရွိၿပီး စုစုေပါင္းနိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမွု၏ ၆၅ ဒသမ ၁၂ ရာခိုင္ႏွုန္းျဖင့္ အမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္နိုင္ငံက ေဒၚလာ၂၉၅ ဒသမ ၆၉၄ သန္းျဖင့္ စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမွု၏ ၁၂ ဒသမ ၂၅ ရာခိုင္ႏွုန္းရွိခဲ့သည္။

Monday, 20 May 2019 11:03

လုပ္ငန္း မစတင္မီ နိုင္ငံျခားေငြျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံေငြမ်ား ထိန္းသိမ္း ထားရွိစဥ္ အျမတ္/အရွုံးကို ဝင္ေငြခြန္ တြက္ခ်က္ စည္းၾကပ္ျခင္း၊ ခုႏွိမ္ျခင္း မျပဳေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္ထုတ္ျပန္

လုပ္ငန္း မစတင္မီ နိုင္ငံျခားေငြျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံေငြမ်ား ထိန္းသိမ္းထားရွိစဥ္ ေငြလဲလွယ္မွု ႏွုန္းထား အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အျမတ္/အရွုံးကို ဝင္ေငြခြန္ ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ စည္းၾကပ္ျခင္း၊ ခုႏွိမ္ျခင္း မျပဳေၾကာင္း ျပည္တြင္း အခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနက အဓိပၸာယ္ရွင္းလင္း ဖြင့္ဆိုခ်က္ အမွတ္ ၄/၂၀၁၉ ျဖင့္ အသိေပး ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္သည္။

Saturday, 11 May 2019 07:33

ျမန္မာတြင္ အမ်ားဆုံးရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံသူအျဖစ္ စင္ကာပူက တ႐ုတ္ကိုေက်ာ္တက္

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမွုက႑တြင္ တ႐ုတ္နိုင္ငံသည္ အမ်ားဆုံးရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူအျဖစ္ နံပါတ္တစ္ေနရာတြင္ ေတာက္ေလၽွာက္ရပ္တည္လာခဲ့ေသာ္လည္း ယခု၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွစတင္ကာ စင္ကာပူနိုင္ငံက အမ်ားဆုံးရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမွုျပဳလုပ္သည့္နိုင္ငံအျဖစ္ နံပါတ္တစ္ေနရာကိုေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမွုႏွင့္နိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးေအာင္နိုင္ဦးကေျပာသည္။ေနျပည္ေတာ္တြင္ေမ ၇ ရက္ကက်င္းပေသာ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမွုႏွင့္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၄င္းကေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Thursday, 09 May 2019 04:38

အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၂၉၀ ေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမယ့္ အိႏၵိယကုမၺဏီကို ခြင့္ျပဳ

အခုတစ္ပတ္အတြင္း  နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမွု  အဆိုျပဳလုပ္ငန္း တစ္ခု၊ အတည္ျပဳလုပ္ငန္းႏွစ္ခု ခြင့္ျပဳခဲ့ရာမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း၂၉၀ ေက်ာ္ ရင္းႏွီွးျမွဳပ္ႏွံမယ့္  အိႏၵိယကုမၺဏီလည္း ပါဝင္ခဲ့တယ္လို႔ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမွုႏွင့္ကုမၺဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမွုဦးစီးဌာနက သိရတယ္။

Tuesday, 07 May 2019 10:16

ျမန္မာႏုိ္င္ငံတြင္းရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈတြင္ တရုတ္ႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ႀကိဳးစားလာေသာ အႏိၵယ

အႏိၵယအေျခစုိက္ ပုဂၢလိပုိင္ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Adani သည္ အလံုၿမိဳ႕ႏုိ္င္ငံတကာဆိပ္ကမ္းအမွတ္ ၂ [Ahlone International Port Terminal (2) (AIPT)]ကိုလုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာ့ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကိုရရိွသြားျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Friday, 03 May 2019 11:15

အေမရိကန္ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမွုမ်ား ျမန္မာသို႔ တိုးျမႇင့္ဝင္ေရာက္လာရန္ရွိ

ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ အေမရိကန္ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွုမ်ား တိုးျမႇင့္ဝင္ေရာက္လာ နိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ား ရွိေနသည္ဟု ျမန္မာနိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မွုလက္မွုလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠဌဦးေဇာ္မင္းဝင္းက ျမန္မာတိုင္းမ္ကို ေျပာျပခ်က္အရ သိရပါသည္။

Friday, 03 May 2019 10:23

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား နွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မွုက႑

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတနိုင္ငံႏွင့္ အိႏၵိယနိုင္ငံတို႔အၾကားတည္ရွိျခင္း၊ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ (အာဆီယံ စီးပြားေရး အသိုက္အဝန္း) ၏ မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ ေစ်းကြက္အား တိုက္ရိုက္ပါဝင္နိုင္ျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မွုက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံျခင္းျဖင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာရရွိေစမည္ ျဖစ္ပါတယ္။

Friday, 03 May 2019 07:02

MIC ခြင့္ျပဳမိန္ ေလၽွာက္ထားပုံအဆင့္ဆင့္

ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမွု လုပ္ငန္းအမ်ားစုမွာ ျမန္မာနိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမွုေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရယူေဆာင္ရြက္ရန္ မလိုအပ္ေတာ့ေသာ္လည္း ေအာက္ေဖာ္ျပပါလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္မူ ေကာ္မရွင္သို႔ အဆိုျပဳေလၽွာက္ထားလႊာ တင္သြင္း၍ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရယူရန္လိုအပ္ပါတယ္။