Export & Import

ကုန္စည္ျဖန္႔ျဖဴးမႈ ႏွင့္ ေစ်းကြက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ

ကုန္စည္ျဖန္႔ျဖဴးမႈ ႏွင့္ ေစ်းကြက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ google

ကုန္စည္ျဖန္႔ျဖဴးမႈ (Distribution) ႏွင့္ ေစ်းကြက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ (Supply chain) တို႔၏ ဘံုရည္မွန္းခ်က္မွာ သံုးစြဲသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္လိုအင္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးၿပီး သုံးစြဲသူမ်ား၏ ေက်နပ္ႏွစ္သက္မႈကို ရ႐ွိေရးပင္ျဖစ္သည္။

 

>>>> ကုန္စည္ျဖန္႔ျဖဴးမႈ (Distribution)

 

ကုန္စည္ျဖန္႔ျဖဴးမႈ (Distribution) သည္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းတစ္ခု (သို႔မဟုတ္) ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ရပ္ကို ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္သူထံမွ သံုးစြဲသူမ်ားလက္ဝယ္သို႔ ေရာက္႐ွိေအာင္ ပို႔ေဆာင္ျဖန္႔ျဖဴးေပးျခင္းျဖစ္သည္။ထိုသို႔ပို႔ေဆာင္ျဖန္႔ျဖဴးရာတြင္ ၾကားခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (သို႔မဟုတ္) ပုဂၢလိကလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားျဖစ္သည့္ တစ္ဆင့္ခံကုန္စည္ျဖန္႔ျဖဴးသူမ်ား၊ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လက္လီ၊ လက္ကားလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား အဆင့္ဆင့္ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္အျပင္ ကုန္စည္ျဖန္႔ျဖဴးမႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ ကုန္စည္သိုေလွာင္ထိန္းသိမ္းေရးစေသာ လုပ္ငန္းမ်ားပါ အၾကံဳးဝင္ပါ႐ွိမည္ျဖစ္သည္။

 

>>>> ေစ်းကြက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ (Supply chain)

 

ေစ်းကြက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ (Supply Chain) မွာမူ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခု (သို႔မဟုတ္) ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ရပ္ကို စတင္ဖန္တီးထုတ္လုပ္သည္မွ အဆိုပါထုတ္ကုန္ပစၥည္းကို သံုးစြဲသူလက္ဝယ္ေရာင္းခ်ေပးသည္အထိ လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးတစ္ရပ္လံုးျဖစ္သည္။

 

တနည္းအားျဖင့္ ေစ်းကြက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ (Supply Chain) သည္ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ရန္လိုအပ္ေသာ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား၊ ကုန္ၾကမ္းမ်ား၊ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို စုေဆာင္းျခင္းသာမက ထုတ္ကုန္၊ ကုန္ၾကမ္းႏွင့္ ေစ်းကြက္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ရန္ပံုေငြမ်ားကို စုစည္းျခင္းမွအစျပဳကာ အဆိုပါကုန္ၾကမ္းႏွင့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ကုန္ေခ်ာအျဖစ္ထုတ္လုပ္ၿပီး ထြက္႐ွိလာေသာကုန္ပစၥည္းကို သံုးစြဲသူမ်ားလက္ဝယ္သို႔ ပို႔ေဆာင္ေရာင္းခ်သည္အထိ လုပ္ငန္းအားလံုး အၾကံဳးဝင္သက္ဆိုင္ေနသည့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာ၊ ဘ႑ာေရးပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ သတင္းပိုင္းဆိုင္ရာ ကြန္ယက္ႀကီးပင္ျဖစ္သည္။

 

ေစ်းကြက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ (Supply Chain) တြင္ သဘာဝအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား၊ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မည့္ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံုမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ရသည့္ အဆန္လမ္းေၾကာင္း (Up stream) ပို႔ေဆာင္မႈႏွင့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းကို သံုးစြဲသူမ်ားလက္ဝယ္သို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးရသည့္ အစုန္လမ္းေၾကာင္း (Down stream) ပို႔ေဆာင္မႈ ပါဝင္သည့္ျပင္ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈလမ္းေၾကာင္းတစ္ေလ်ာက္ ကုန္ပစၥည္းသိုေလွာင္ျခင္း၊ ကုန္စည္စာရင္းထိန္းသိမ္းျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းေပးပို႔ျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္းစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုး အၾကံဳးဝင္သက္ဆိုင္ေနမည္ျဖစ္သည္။

 

သို႔ျဖစ္၍ ကုန္စည္ျဖန္႔ျဖဴးမႈ (Distribution) မွာ ေစ်းကြက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ (Supply Chain) လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီး၏ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ပါဝင္ေနမည္ျဖစ္သည္။

 

Source : superlight logistics

 

Myanmar Logistics Guide

Read times
Rate this item
(1 Vote)