Transportation

MAI ေလေၾကာင္းလိုင္း တ႐ုတ္သို႔ ပ်ံမည္

MAI ေလေၾကာင္းလိုင္း တ႐ုတ္သို႔ ပ်ံမည္ google

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား အတြက္ ခက္ခဲေသာ ေဈးကြက္တခု ျဖစ္ေသာ္လည္း MAI ေလေၾကာင္းလိုင္းသည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္အတြက္ ျပင္ဆင္ေနသည္။

 

၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ပိုမို၍ ဒီမိုကေရစီက်ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို က်င့္သုံးျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ဖြင့္ေပးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေလေၾကာင္းလိုင္းသစ္မ်ား ေဈးကြက္အတြင္းသို႔ အေျပးအလႊား ဝင္ေရာက္လာၿပီး မၾကာမီ ေလေၾကာင္းလိုင္း အမ်ားအျပား မေအာင္မျမင္ျဖစ္ကာ ေလေၾကာင္းလိုင္း အခ်င္းခ်င္းပါ မလႊဲမေရွာင္သာ ေပါင္းစည္းၾကရသည္။

 

MAI ႏွင့္ ေမာင္ႏွမ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္း Air KBZ တို႔သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ကုန္တြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက်ဆင္းမႈကို ႐ုန္းကန္ရွင္သန္ခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းက်ဳံ႔သြားေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္မူ ၎တို႔၏ ေလယာဥ္အေရအတြက္ႏွင့္ ကြန္ရက္ကို တိုးခ်ဲ႕ရန္ ႀကံစည္ေနသည္။

 

တိန္းစ္ ကူမား Tanes Kumar သည္ ထိုေလေၾကာင္းလိုင္း ႏွစ္ခုစလုံး၏ ကူသန္းေရာင္ဝယ္ေရး ဒါ႐ိုက္တာ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ျပင္ဆင္ေသာအခါ ေလေၾကာင္းလိုင္း ႏွစ္ခုက ပူးေပါင္းခဲ့သည္။ေဈးကြက္အတြင္း ေလေၾကာင္းလိုင္း အေရအတြက္ ထက္ဝက္က်ဆင္းၿပီး ၅ လိုင္းခန္႔သာ ရွိေတာ့သည့္အျပင္၊ လုပ္ငန္း အဆင္မေျပေသာေၾကာင့္ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား ေပါင္းစည္းရျခင္းသည္ မၿပီးဆုံးေသးေပ။

 

“အနာဂတ္မွာ လုပ္ငန္းအဆင္မေျပလို႔ ေလေၾကာင္းလိုင္းျခင္း ေပါင္းစည္းလိုက္ရတာ ရွိေသးလားလို႔ေမးရင္ က်ေနာ့္ တဦးတည္းအျမင္အရ ရွိေသးတယ္ ထင္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရွိ ေလေၾကာင္းလိုင္း ဖြဲ႕စည္းပုံက ေသးေသးေလးပဲရွိတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ ေလေၾကာင္းလိုင္းေတြနဲ႔ ယွဥ္လို႔မရဘူး” ဟု သူက ေျပာသည္။

 

အ႐ြယ္အစား ျပႆနာကို သ႐ုပ္ေဖာ္ေသာ Cirium’s fleets data ေလယာဥ္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ဂိုးလ္ဒင္းျမန္မာ ေလေၾကာင္းလိုင္း၊ မန္းရတနာပုံ ေလေၾကာင္းလိုင္းႏွင့္ ရန္ကုန္ ေလေၾကာင္းလိုင္း အားလုံးတို႔တြင္ ျပည္တြင္းဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ ေလယာဥ္ ၅ စင္း ေအာက္စီသာ ရွိၾကသည္။ အႀကီးမားဆုံး ေလေၾကာင္းလိုင္း ျဖစ္သည့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသား ေလေၾကာင္းလိုင္း MNA မွာ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေလယာဥ္ ခရီးစဥ္မ်ားတြင္ အသုံးျပဳေနေသာ ေလယာဥ္ ၁၈ စင္းရွိသည္။

 

ေဈးကြက္အတြင္းမွ ေလေၾကာင္းလိုင္း အားလုံးသည္ လုပ္ငန္းစရိတ္ ျမင့္မားျခင္းႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ အကန္႔အသတ္ စသည့္ တူညီေသာ ျပႆနာမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား ကဲ့သို႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေဒသအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္လည္း စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

 

“ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေျပာရရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္ ဒါမွမဟုတ္ ကေမာၻဒီယားလို ခရီးသြား လုပ္ငန္းႏိုင္ငံနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ကို စိန္ေခၚမႈျဖစ္ေနၿပီ” ဟု ကူးမားက ေျပာသည္။

 

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ေဈးကြက္သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္က က်ဆင္းၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ နာလန္ထေသာ လကၡဏာမ်ား ျပသေနၿပီျဖစ္ၿပီး သူ၏ MAI ေလေၾကာင္းလိုင္းသည္ လုပ္ငန္း မခ်ဲ႕ထြင္မီ တိုးတက္မႈကို ျဖစ္ေစမည့္ ေဈးကြက္မ်ားကို အာ႐ုံစိုက္ရန္ လိုေနသည္။

 

တဖန္ျပန္လည္ ႀကီးထြားတိုးတက္ျခင္း

 

MAI အတြက္ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္ ေလယာဥ္စီးေရ တိုးခ်ဲ႕ျခင္းႏွင့္ ေျမာက္အာရွႏွင့္ အိႏၵိယတို႔ ကဲ့သို႔ေသာ ခရီးစဥ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။

 

Cirium schedules data ေလယာဥ္ ခရီးစဥ္ အခ်က္အလက္အရ MAI တြင္ ရန္ကုန္မွ ဘန္ေကာက္၊ ကြမ္က်ိဳး၊ ကာလ္ကတၱားႏွင့္ စင္ကာပူ တို႔ကို ဆက္သြယ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ ခရီးစဥ္ အနည္းငယ္သာရွိသည္။ ျပည္တြင္းတြင္မူ ထိုေလေၾကာင္းလိုင္းသည္ မႏၲေလးသို႔သာ ပ်ံသန္းေသာ္လည္း Air KBZ ၏ ျပည္တြင္း ခရီးစဥ္မ်ားကို ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ပုဂံ၊ ဟဲဟိုး၊ ထားဝယ္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တို႔သို႔ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည္။

 

သူ၏ ေလေၾကာင္းလိုင္းသည္ ခရီးစဥ္ ၇ ခုသာ ရွိရာမွ ၂၅ ခုအထိ တိုးခ်ဲ႕ရန္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း ကူးမားက ေျပာသည္။ ထိုသို႔ ႀကီးထြားလာေစရန္ ယခုႏွစ္အတြင္း လက္ရွိ A319 သုံးစင္းတြင္ A319 တစင္းႏွင့္ A320 သုံးစင္း ထပ္မံျဖည့္စြက္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။ထိုသို႔ လုပ္ငန္းႀကီးထြားမႈ၏ တစိတ္တပိုင္းကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ စင္းလုံးငွား ခရီးစဥ္မ်ား ပိုမိုေျပးဆြဲျခင္းမွ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ MAI သည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဖူက်ိဳး၊ ဟန္က်ိဳး၊ ဟဲေဖ၊ နန္ခ်န္း တို႔သို႔ ယခုႏွစ္အတြင္း ေျပးဆြဲေနသည္။

 

“ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေလာေလာဆယ္ အလုပ္ျဖစ္တဲ့ပုံစံက စင္းလုံးငွား စနစ္ပဲ။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔က စင္းလုံးငွား စနစ္ကို ေက်ာ႐ိုးအျဖစ္ထားၿပီး က်ေနာ္တို႔မွာ မိတ္ေဆြေကာင္း ေတြလည္း ရွိေနတယ္။ ဒီမိတ္ေဆြေတြနဲ႔ ေပါင္းၿပီး တ႐ုတ္က ၿမိဳ႕ႀကီးေတြကို ပိုမိုေျပးဆြဲမယ္” ဟု သူက ေျပာသည္။

 

“ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေျပးဆြဲေနတဲ့ တ႐ုတ္ေလေၾကာင္းလိုင္း ၁၂ လိုင္းေလာက္ အနည္းဆုံးရွိမယ္။ အဲဒီနယ္ပယ္ကို ဒါမွမဟုတ္၊ အဲဒီ ပထဝီနယ္ပယ္ကို က်ေနာ္တို႔ မဝင္တဲ့အတြက္ က်ေနာ္တို႔က ေဈးကြက္တခုလုံးကို ဆုံးရႈံး ေနတယ္။ အဲဒီမွာ က်ေနာ္တို႔ ဝင္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ခ်င္တယ္” ဟု သူက ေျပာသည္။

 

ယခု ဆယ္စုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ စတင္ၿပီးေနာက္ ျပည္ပ ေလေၾကာင္းလိုင္း အမ်ားအျပားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ ရန္ကုန္သို႔ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးၾကသည္။ ရန္ကုန္သည္ ဒူဘိုင္း၊ ဒိုဟာ၊ ဆိုးလ္၊ တိုက်ိဳႏွင့္ အာရွရွိ တျခားၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသို႔လည္း အခ်ိတ္အဆက္ ရွိေၾကာင္း Cirium schedules က ျပသေနသည္။

 

စင္ကာပူ ေလေၾကာင္းလိုင္း ကဲ့သို႔ေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွ အဓိက ေလေၾကာင္းလိုင္း မ်ားသည္ ခုံတန္းမ်ား အၾကား လူသြားလမ္း ႏွစ္ခုပါ ေလယာဥ္ကိုယ္ထည္ က်ယ္မ်ားကို ျဖန္႔က်က္ထားၿပီး ဘန္ေကာက္ ေလေၾကာင္းလိုင္းႏွင့္ ထိုင္းေလေၾကာင္း အင္တာေနရွင္နယ္တို႔မွာ ရန္ကုန္သို႔ အႀကိမ္ေရ မ်ားစြာ ပ်ံသန္းေနၾကသည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ မေလးရွားသို႔ ပ်ံသန္းမႈမ်ားကို AirAsia, Malaysia Airlines ႏွင့္ Malindo Air တို႔က လႊမ္းမိုးထားသည္။ ထိုႏိုင္ငံသို႔ ပ်ံသန္းေသာ ျမန္မာ ေလေၾကာင္းလိုင္း မရွိေပ။

 

အဓိကဦးစားေပးမွာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္ရန္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ MAI သည္ ခုံတန္းမ်ားအၾကား လူသြားလမ္း ႏွစ္လမ္း ပါသည့္ ေလယာဥ္ကိုယ္ထည္ အက်ယ္မ်ားကို ေနာင္ ႏွစ္ႏွစ္မွ သုံးႏွစ္အထိ ဦးစားေပးျခင္း မရွိသလို၊ Asiana Airlines, Garuda Indonesia, Korean Air, Malaysia Airlines, SriLankan Airlines ႏွင့္ Royal Brunei Airlines တို႔ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ခြဲေဝျခင္းကိုလည္း က်င့္သုံးျခင္း မရွိေပ။

 

ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း

 

အခ်ိဳ႕ေသာ လုပ္ငန္း တိုးခ်ဲ႕ျခင္းမ်ားကိုမူ ဂ်က္ေလယာဥ္ ဝန္ေဆာင္မႈျဖင့္ ကိုင္တြယ္ႏိုင္ေသာ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္အၾကား ျပည္တြင္း ပ်ံသန္းမႈမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္သည္။

 

ထိုလုပ္ငန္းတြင္ Air KBZ ႏွင့္ ပိုမို ျမင့္မားေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ပါဝင္လာမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုေလေၾကာင္း လိုင္းႏွစ္ခုအတြက္ ေရရွည္ ဆက္လက္လိုအပ္ေသာ ပန္းတိုင္မွာ ကုမၸဏီ တခုတည္းအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ၿပီး သီးျခားဝန္ေဆာင္မႈ ေပးခြင့္ လက္မွတ္မ်ားကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားရန္ ျဖစ္သည္။

 

MAI ကဲ့သို႔ပင္ Air KBZ သည္လည္း ၎၏ ေလယာဥ္အုပ္စုကို တိုးခ်ဲ႕ေခတ္မီေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ Cirium fleets data ေလယာဥ္ ကိုင္တြယ္မႈ အခ်က္အလက္အရ ၎တြင္ ATR 72-600 ေလယာဥ္ ကိုးစီးရွိၿပီး ထိုထက္ သက္တမ္းရင့္ေသာ 500 ႏွစ္စီး ရွိေနသည္။ 500 မ်ားကို ေလယာဥ္အုပ္စုအတြင္းမွ ဖယ္ထုတ္ရန္ရွိၿပီး 600 မ်ားႏွင့္ အစားထိုးမည္ ျဖစ္သည္။

 

ျမန္မာေဈးကြက္၏ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ခန္႔မွန္းရခက္ေသာ အေတြ႕အႀကဳံ ရွိေသာေၾကာင့္ MAI ႏွင့္ Air KBZ သည္ လမ္းေၾကာင္းမွန္သို႔ ဦးတည္ေနေၾကာင္း ကူးမားက ယုံၾကည္သည္။

 

“ျမန္မာေဈးကြက္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ က်ေနာ့္အျမင္ကေတာ့ အနိမ့္ဆုံးအထိ က်ၿပီးသြားၿပီ။ ဒီထက္ ထပ္က်စရာ မရွိေတာ့ဘူး။ တက္ဖို႔ပဲရွိတယ္” ဟု ကူးမားက ေျပာသည္။

 

“က်ေနာ္တို႔ ေရာက္ခ်င္တဲ့ ေနရာကေတာ့ MAI အတြက္ေရာ၊ Air KBZ အတြက္ပါ ေလယာဥ္ စီးေရ ကိန္း ၂ လုံး တိုးဖို႔ပဲ။ က်ေနာ္ ရည္မွန္းတာက လာမယ့္ ႏွစ္ႏွစ္၊ သုံးႏွစ္အတြင္း ATR ဆယ္စီး၊ ဆယ့္ႏွစ္စီးလည္း ဂ႐ု မစိုက္ဘူး။ MAI အတြက္ ရွစ္စီးကေန ၁၂ စီးလည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ကိန္းဂဏန္း အတိအက် မေျပာႏိုင္ေပမယ့္ အဲဒါ က်ေနာ္တို႔ ရည္မွန္းခ်က္ပဲ” ဟု ကူးမားက ေျပာသည္။

 

Source ; irrawaddy

 

Myanmar Logistics Guide

 

 

 

 

 

 

Read times
Rate this item
(0 votes)